Đỗ Minh Khôi


Tên/Fullname: Đỗ Minh Khôi
DoB: 20/2/1990
Nới chốn: Cạnh "ku" Thọ.
Liên hệ: Học cùng lớp năm lớp 4,5,10,11 và hơn thế nữa.
Nickname: Hói, Sáng chói, vân vân và vân vân.
Phân tích/Analyze:

Thông minh, có chút chăm chỉ (hơn mình), có dáng lãnh đạo
(giống
mình),
cao ráo (thua mình ^^). Hiền lành, >:), nhã nhặn, làm
việc có suy
nghĩ.
Intelligent, assiduous a little (more than me), has a
leadership's style (as well as me), tall (less then me), quite polite,
think before doing s.th.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>