Just be the best

Nếu bạn không thể là một cây thông trên đồi
Hãy là một bụi rậm nhỏ
nhắn,
nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi
Nếu bạn không thể là bụi cây,
hãy là một bụi cỏ
Làm cho con đường tươi đẹp hơn
Nếu không thể là con cá
to, hãy chỉ là một con cá nhỏ
Nhưng là con cá nhỏ nổi bật nhất trong hồ

Tất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thuỷ thủ
Có một thứ dành cho chúng ta
Có việc lớn và cũng có việc nhỏ
Và việc
nên làm chính là việc gần ta

…If you can't be a highway just be a trail
If you can't be the sun be a star;
It isn't by size that you win or
fail-
Be the best of whatever you are"

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>