Thơ đi học

Sống trong Toán, chết vùi trong
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng,
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng,
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh,
Anh Văn: Thức triền miên đêm lạnh,
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng,
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng,
Gục lên sách, quên đời mười sáu...

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>