Album: Tập văn nghệ


Mấy tấm ảnh của mình chụp bỉ hỏng hết cả, cái máy cũng theo ảnh đi luôn. Hy vọng là sửa được để tiếp tục phục vụ mọi người. Còn cái này là lấy từ blog của Đảo.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>