Album mới


Mấy tấm này là chụp hồi đi Củ chi, đầu tháng 10. Đa số là chụp với "bày đàn thê tử" của mình.

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>