Thank You bằng nhiều thứ tiếng.

"Cám ơn" bằng hơn 200 ngôn ngữ trên thế giới. [Tải về]

No comments:

Post a Comment

You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>